Lumea Bibliei [revistă de arheologie biblică]

Lumea Bibliei [revistă de arheologie biblică]

21 martie 2012

Bible Papyrus OT Coptic Sahidic Deu 1.1-10.7
 
Revista   de  arheologie biblică  “ LUMEA BIBLIEI “ îşi începe numărul 1.  Revista  vă oferă spre deschidere subiecte  inspirate de Duhul Sfânt şi  confirmate  de oamenii de ştiinţă,cercercetători din diferite ramuri.
Vom începe cu Deuteronom Sahidic  un manuscris al SEPTUAGINTEI LXX   scrisă în greacă sahidică  . Septuaginta  înseamnă Ceata  celor 70”. Fiindcă şaptezeci de oameni au fost  separaţi şi sechestraţi . Toţi scribi traducători,iar scopul era  să dovedească  că  toţi  70 fără legătură între ei şi fără drept de comunicare  să facă 70 de  de manuscrise identice, sau foarte asemănătăoare.   În joc a fost onoare lui Dumnezeu şi viaţa evreilor.  Toţi scribii au fost de origine evreiască
Septuaginta este traducerea Pentateuhului și a celorlalte cărți ale Vechiului Testament din ebraică în greacă. Ulterior, denumirea s-a extins asupra tuturor cărților Vechiului Testament.
Legenda, transmisă nouă de Scrisoarea lui Aristeas și de Philon din Alexandria spune că traducerea respectivă a fost opera comună a șaptezeci (sau, după o altă variantă, a șaptezeci și doi) de înțelepți evrei, aleși câte șase din fiecare trib și că ea s-a realizat la Alexandria, în secolul al III-lea î.Hr., sub domnia lui Ptolemeu al II-lea (285-247). Una dintre  copii este  a lui Lehonor  Bar-Ptolemy ( Lehonor fiul lui Ptolomeu  scrib din ceata  maseroţilor sahidici  închis   la Alexandria.


Deu-1.1-3--Sahidic-Bod


DEUTERONOM [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
1Acestea sunt cuvintele pe care le-a grăit Moise la tot Israelul peste Iordan, în pustiul Arabah, din faţa Sufei, între Paran, Tofel, Laban, Haşerot şi Di-Zahab,
2  Cale de unsprezece zile de la Horeb, în drumul de la Muntele Seir, către Cadeş-Barnea.
3  În anul al patruzecilea, în luna a unsprezecea, în ziua întâi a lunii acesteia, a grăit Moise tuturor fiilor lui Israel toate cît îi poruncise Domnul pentru ei.Deu-cap1.vers3-6-cap1.vers6-8--Sahidic-Bod

Deu-1.3-6-1.6-8--Sahidic-Bod


Acestea sunt cuvintele pe care le-a grăit Moise la tot Israelul peste Iordan, în pustiul Arabah, din faţa Sufei, între Paran, Tofel, Laban, Haşerot şi Di-Zahab,
2  Cale de unsprezece zile de la Horeb, în drumul de la Muntele Seir, către Cadeş-Barnea.
3  În anul al patruzecilea, în luna a unsprezecea, în ziua întâi a lunii acesteia, a grăit Moise tuturor fiilor lui Israel toate cît îi poruncise Domnul pentru ei.
4  După ce a bătut pe Sihon, regele Amoreilor, care locuia în Heşbon, şi pe Og, regele Vasanului, care locuia în Aştarot şi în Edrei, dincolo de Iordan, în pământul Moabului,
5  A început Moise a lămuri legea aceasta şi a zis:
6  "Domnul Dumnezeul vostru ne-a grăit nouă pe Horeb şi a zis: Vă ajunge de când locuiţi pe muntele acesta!
 7  Întoarceţi-vă şi, pornind la drum, duceţi-vă la muntele Amoreilor şi la toţi vecinii lor din Arabah, din munte, din Şefela şi din Negeb, la malurile mării, în pământul Canaanului, la Liban, şi chiar până la râul cel mare, la fluviul Eufratului.
8  Şi iată, Eu vă dau pământul acesta; mergeţi şi vă luaţi de moştenire pământul pe care Domnul a făgăduit cu jurământ să-l dea părinţilor voştri, lui Avraam şi lui Isaac şi lui Iacov, lor şi urmaşilor lor.

Deu-cap1.vers8-12-cap1.vers12-16-Coptic-Sahidic-Bod


9  În vremea aceea v-am zis: Nu vă mai pot povăţui singur;
10  Domnul Dumnezeul vostru v-a înmulţit şi iată acum sunteţi mulţi la număr, ca stelele cerului.
11  Domnul Dumnezeul părinţilor voştri să vă înmulţească de o mie de ori mai mult decât sunteţi acum şi să vă binecuvânteze, cum v-a făgăduit El!
12  Cum dar voi purta singur greutăţile voastre şi sarcinile voastre şi neînţelegerile dintre voi?
13  Alegeţi-vă din seminţiile voastre bărbaţi înţelepţi, pricepuţi şi încercaţi, şi-i voi pune căpetenii peste voi.
14  Atunci mi-aţi răspuns şi aţi zis: Bun lucru ne porunceşti să facem!
15  Şi am luat dintre voi bărbaţi înţelepţi, pricepuţi şi încercaţi, şi i-am pus povăţuitori peste voi: căpetenii peste mii, peste sute, peste cincizeci, peste zeci şi judecători peste seminţiile voastre.
16  În vremea aceea, am dat poruncă judecătorilor voştri şi am zis: Să ascultaţi pe fraţii voştri şi să judecaţi drept pricina ce ar avea un om atât cu fratele lui, cît şi cu cel străin.Deu-cap1.vers16-19-cap1.1vers9-22-Sahidic-Bod
 Deu-cap1.vers16-19-cap1.1vers9-22-Sahidic-Bod

16  În vremea aceea, am dat poruncă judecătorilor voştri şi am zis: Să ascultaţi pe fraţii voştri şi să judecaţi drept pricina ce ar avea un om atât cu fratele lui, cît şi cu cel străin.
17  Să nu părtiniţi la judecată, ci să ascultaţi şi pe cel mare şi pe cel mic. Să nu vă sfiiţi de la faţa omului, că judecata este a lui Dumnezeu. Iar pricina care va fi grea pentru voi să o aduceţi la mine şi o voi asculta eu.
18  V-am mai dat în vremea aceea porunci pentru toate cele ce trebuie să faceţi.
19  Am plecat apoi de la Horeb, cum ne poruncise Domnul Dumnezeul nostru, şi am străbătut tot pustiul acesta mare şi înfricoşător, pe care l-aţi văzut în drumul spre muntele Amoreilor, şi am ajuns la Cadeş-Barnea.
20  Atunci v-am zis: Iată, aţi ajuns la muntele Amoreilor, pe care Domnul Dumnezeul vostru, îl va da nouă.
21  Iată, Israel, Domnul Dumnezeul tău îţi dă pământul acesta: mergi şi ia-l în stăpânire, cum ţi-a zis Domnul Dumnezeul părinţilor tăi; nu te teme, nici nu te înspăimânta!
22  Iar voi aţi venit cu toţii la mine şi aţi zis: Să trimitem înaintea noastră oameni ca să cerceteze pământul şi să ne aducă ştire despre drumul pe care să mergem şi despre cetăţile la care să ne ducem.
Deu-cap1.vers22-25-cap1.vers25-28-Coptic-Sahidic-Bod.-18-IV

 Deu-cap1.vers22-25-cap1.vers25-28-Coptic-Sahidic-Bod.-18-IV


23  Cuvântul acesta mi-a plăcut şi am luat dintre voi doisprezece oameni, câte unul din fiecare seminţie.
24  Aceştia s-au dus şi s-au suit pe munte, au mers până la valea Eşcol, şi au cercetat-o.
25  Au luat din roadele pământului şi ne-au adus nouă; şi ne-au adus şi ştire, spunându-ne: Pământul pe care Domnul Dumnezeul nostru ni-l dă este bun.
26  Voi însă n-aţi vrut să vă duceţi şi v-aţi împotrivit poruncii Domnului Dumnezeului vostru, aţi cârtit în corturile voastre şi aţi zis:
27  Domnul din ură către noi ne-a scos din pământul Egiptului, ca să ne dea în mâinile Amoreilor şi să ne piardă.
28  Încotro să ne ducem? Fraţii noştri ne-au înfricoşat, spunându-ne: "Poporul acela e mai mare, maţ mult şi mai puternic decât noi; cetăţile de acolo sunt mari şi cu întărituri până la cer; şi am mai văzut acolo şi pe fiii lui Enac".Deu-cap1.vers28-31-cap1.vers31-36--Sahidic-Bod.-18-IV
 Deu-cap1.vers28-31-cap1.vers31-36--Sahidic-Bod.-18-IV

29  Atunci v-am zis: Nu vă înspăimântaţi şi nu vă temeţi de ei.
30  Domnul Dumnezeul vostru merge înaintea voastră şi se va lupta El pentru voi, cum a făcut cu voi şi în Egipt, înaintea ochilor voştri.
31  Şi cum a făcut în pustiul acesta, unde, cum ai văzut tu, Israel, Domnul Dumnezeul tău te-a purtat tot drumul ce l-aţi străbătut până ce aţi sosit la locul acesta, cum poartă un om pe fiul său.
32  Dar voi nici aşa n-aţi crezut pe Domnul Dumnezeul vostru,
33  Care a mers înaintea voastră în călătorie, ca să vă caute loc unde să poposiţi; şi mergea noaptea în foc, ca să vă arate calea pe care să mergeţi, iar ziua în nor.
34  Şi auzind Domnul Dumnezeu cuvintele voastre, S-a mâniat şi S-a jurat, zicând: "Nimeni din oamenii aceştia, din acest neam rău,
35  Nu va vedea pământul cel bun, pe care Eu am jurat să-l dau părinţilor voştri.
36  Numai Caleb, fiul lui Iefone, îl va vedea. Aceluia şi fiilor lui voi da pământul pe care l-a străbătut el, pentru că acela s-a supus Domnului.

Deu-cap1.vers36-39-cap1.vers39-42-Sahidic-Bod.-18-IV.jpg

 Deu-cap1.vers36-39-cap1.vers39-42-Sahidic-Bod.-18-IV.jpg

43  Şi eu v-am spus, dar voi n-aţi ascultat, ci v-aţi împotrivit poruncii Domnului şi, în îndărătnicia voastră, v-aţi suit pe munte.
44  Dar v-a ieşit înainte poporul amoreu care locuia pe muntele acela şi a tăbărât asupra voastră ca albinele şi v-a zdrobit de la Seir până la Horma.
45  Atunci v-aţi întors şi aţi plâns înaintea Domnului, dar Domnul n-a ascultat plângerea voastră şi nu v-a luat în seamă.
46  Şi aţi locuit în Cadeş vreme multă, că multe au fost zilele cît aţi stat acolo".

DEUTERONOM [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
1  Apoi, întorcându-ne noi, am pornit prin pustie, spre Marea Roşie, cum îmi grăise Domnul, şi am umblat zile multe împrejurul Muntelui Seir.
2  Iar Domnul a zis către mine:
3  "Ajunge de când umblaţi împrejurul acestui munte! Întoarceţi-vă dar spre miazănoapte!
4  Dă poruncă poporului şi zi: Voi acum veţi trece prin hotarele fiilor lui Isav, fraţii voştri, care locuiesc în Seir, şi aceştia se vor teme de voi foarte tare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu